طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

ژورنال : نرم افزار طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

فروش  32279260 - 071
پشتیبانی  2279260 - 0930
32336687 - 071
info @ faraznet . net

ژورنال [ نرم افزار طراحی وب سایت مجله ]   »»   مشتریان نرم افزار : مجلات میزبانی شده تاکنون

16Shiraz Journal of System Management - SJSM
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.sjsmjournal.com

15World Essays Journal - WEJ
صاحب امتیاز : موسسه تحقیقات نباتی کشور پاکستان
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.worldessaysj.com

14Scientific Journal of Applied Research - SJAR
صاحب امتیاز : دانشگاه کوزوو : Kozovo University
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.sjar.net

13دو فصلنامه علمی پژوهشی انتشارات مطالعات هنر اسلامی
صاحب امتیاز : موسسه مطالعات هنر اسلامی
  فارسی  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 1  آدرس سایت : www.islamicartjournal.com

12Scientific Research Reports - SRR
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.scirr.ir

11International Research Journal of Applied and Basic Sciences - IRJABS
صاحب امتیاز : انتشارات Science Explorer
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.irjabs.com

10مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
صاحب امتیاز : موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
  فارسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : 128.65.182.69:8080

9مجله علی تخصصی پژواد
صاحب امتیاز : دانشگاه تهران
  فارسی  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.pejvad.com

8Persian Gulf Crop Protection
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.cropprotection.ir

7پژوهش نامه ادبیات و زبان شناسی
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
  فارسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.adabiatp.ir

6مجله تنفس (Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensiv Care and Tuberculosis)
صاحب امتیاز : پژوهشکده آسم و آلرژی
  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 2  آدرس سایت : www.tanaffosjournal.ir

5فصلنامه تخصصی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  فارسی  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 1  آدرس سایت : www.postharvestjournal.ir

4فصلنامه تخصصی علوم رفتاری
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  فارسی  نسخه نرم افزار : 1  آدرس سایت : sbq.abhariau.ac.ir

3فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  فارسی  نسخه نرم افزار : 1  آدرس سایت : qrm.abhariau.ac.ir

2مجله پیام باستان شناس
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  فارسی  نسخه نرم افزار : 1  آدرس سایت : peb.abhariau.ac.ir

1فصلنامه گیاه پزشکی
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  فارسی  انگلیسی  نسخه نرم افزار : 1  آدرس سایت : www.ppjiau.com


کلمات کلیدی :

طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

نرم افزار مدیریت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

مدیریت سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

پایگاه اطلاع رسانی مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

ساخت وب سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

پورتال مجله ، فصلنامه و ماهنامه