طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

ژورنال : نرم افزار طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

فروش  32279260 - 071
پشتیبانی  2279260 - 0930
32336687 - 071
info @ faraznet . net

ژورنال [ نرم افزار طراحی وب سایت مجله ] »» مشتریان نرم افزار : مجلات میزبانی شده تاکنون


13Shiraz Journal of System Management - SJSM
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  نسخه نرم افزار : 2  انگلیسی  آدرس سایت : sjsmjournal.com

12دو فصلنامه علمی پژوهشی انتشارات مطالعات هنر اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه مطالعات هنر اسلامی
  نسخه نرم افزار : 1  فارسی  انگلیسی  آدرس سایت : islamicartjournal.com

11International Research Journal of Applied and Basic Sciences - IRJABS
برگزارکنندگان : انتشارات Science Explorer
  نسخه نرم افزار : 2  انگلیسی  آدرس سایت : irjabs.com

10مجله علمی تخصصی پژواد
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
  نسخه نرم افزار : 2  فارسی  انگلیسی  آدرس سایت : pejvad.com

9Persian Gulf Crop Protection
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
  نسخه نرم افزار : 2  انگلیسی  آدرس سایت : cropprotection.ir

8پژوهش نامه ادبیات و زبان شناسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
  نسخه نرم افزار : 2  فارسی  آدرس سایت : adabiatp.ir

7مجله تنفس (Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensiv Care and Tuberculosis)
برگزارکنندگان : پژوهشکده آسم و آلرژی
  نسخه نرم افزار : 2  انگلیسی  آدرس سایت : tanaffosjournal.ir

6فصلنامه تخصصی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  نسخه نرم افزار : 1  فارسی  انگلیسی  آدرس سایت : postharvestjournal.ir

5فصلنامه تخصصی علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  نسخه نرم افزار : 1  فارسی  آدرس سایت : sbq.abhariau.ac.ir

4فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  نسخه نرم افزار : 1  فارسی  آدرس سایت : qrm.abhariau.ac.ir

3World Essays Journal - WEJ
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات نباتی کشور پاکستان
  نسخه نرم افزار : 2  انگلیسی  آدرس سایت : worldessaysj.com

2مجله پیام باستان شناس
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
  نسخه نرم افزار : 1  فارسی  آدرس سایت : peb.abhariau.ac.ir

1فصلنامه گیاه پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  نسخه نرم افزار : 1  فارسی  انگلیسی  آدرس سایت : ppjiau.com


کلمات کلیدی :

مجلات میزبانی شده تاکنون

|

لیست مجلات میزبانی شده

|

طراحی وب سایت مجله

|

نرم افزار مدیریت مجله

|

مدیریت سایت مجله

|

پایگاه اطلاع رسانی مجله

|

ساخت وب سایت مجله