لیست مجلات میزبانی شده توسط نرم افزار مجله

توجه : لیست به ترتیب جدیدترین به قدیمی ترین مرتب شده است .

www.journal.faraznet.net
 
1Shiraz Journal of System Management - SJSM
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2دو فصلنامه علمی پژوهشی انتشارات مطالعات هنر اسلامی
برگزارکنندگان : موسسه مطالعات هنر اسلامی
3International Research Journal of Applied and Basic Sciences - IRJABS
برگزارکنندگان : انتشارات Science Explorer
4مجله علمی تخصصی پژواد
برگزارکنندگان : دانشگاه تهران
5Persian Gulf Crop Protection
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
6پژوهش نامه ادبیات و زبان شناسی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
7مجله تنفس (Journal of Respiratory Disease, Thoracic Surgery, Intensiv Care and Tuberculosis)
برگزارکنندگان : پژوهشکده آسم و آلرژی
8فصلنامه تخصصی فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
9فصلنامه تخصصی علوم رفتاری
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
10فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
11World Essays Journal - WEJ
برگزارکنندگان : موسسه تحقیقات نباتی کشور پاکستان
12مجله پیام باستان شناس
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
13فصلنامه گیاه پزشکی
برگزارکنندگان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز